Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  Висновок Ревізора за 2011р.


Висновок Ревізора  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2011 року


У відповідності із пунктом 14.8. Статуту ПАТ «ФБ «Перспектива» (надалі - Товариство) чергові перевірки Ревізором проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства  Стуловою О.А.  була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування».

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його діяльності протягом 2011 року. Для аналізу використано дані Балансу станом на                   31 грудня 2011 року, Звіту про фінансові результати за 2011 рік, складених відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.                                                                                                                                                                   

Найменування показника 

Період

звітний

попередній

Усього активів 

50158

50212

Основні засоби 

16

121

Довгострокові фінансові інвестиції 

49644

49495

Запаси 

2

2

Сумарна дебіторська заборгованість 

331

304

Грошові кошти та їх еквіваленти 

19

20

Нерозподілений прибуток 

18

1

Власний капітал 

50018

50001

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

2

-

Поточні зобов'язання 

-

13

Чистий прибуток (збиток) 

17

(1770)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5 000 000

5 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

16

15

       На підставі проведеного аналізу фінансового стану Товариства, слід відзначити що станом на 31.12.2011 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2011 року зменшились на 0,1% і відповідно складають 50 158 тис. грн.

 

      Зменшення активів відбулося за рахунок зменшення суми інших оборотних активів на 26 тис. грн.

 

      Станом на 31.12.2011р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2011р. зменшились до рівня 140 тис. грн.

 

      Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення інших поточних зобов’язань на 13 тис. грн.

 

На мою думку у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрито повно та  у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис. грн.

Статутний капітал

50 000

Нерозподілений прибуток

18

 

Збільшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.

 

    Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2011р. становить 50 018 тис. грн.

 

    За 2011р. Товариством отримано доходів на суму 51 910 тис. грн. Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій –                           50 960 тис. грн.

 

     Витрати Товариства  за 2011 рік складають 51 893 тис. грн. Основними складовими витрат є інші витрати, а саме витрати від операцій з цінними паперами – 50 911 тис. грн., адміністративні витрати – 849 тис. грн. Сума податку на прибуток                         від звичайної діяльності складає 16 тис. грн. 

 

За даними Товариства протягом 2011 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності

(5 021 200,00)

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

 

1.  Договір 11/12/23-01  продаж частки          16 955 104,97 (33,8%)           Загальні збори акціонерів

   від 23.12.11

 

2.  Договір 11/12/23-01  покупка частки          29 000 000,00 (57,8%)         Загальні збори акціонерів

    від 23.12.11

 

3.  Договір 11/12/26-01  продаж частки         29 000 000,00 (57,8%)            Загальні збори акціонерів

    від 26.12.11

 

4. Договір 11/12/29-01   покупка частки        16 955 105,00  (33,8%)           Загальні збори акціонерів

      від 29.12.11                                                                             

 

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

 

Висновок:

 

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» про результати господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

 

                                                                   

 

 

Ревізор  ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»             _____________   /О.А. Стулова/

ProEmitent.INFO